అధ్యాయం – 5

18   Articles
18

అధ్యాయం – 5: కర్మసన్యాస యోగం

Bhagavad Gita Telugu విద్యావినయసంపన్నేబ్రాహ్మణే గవి హస్తిని |శుని చైవ శ్వపాకే చపండితాః సమదర్శినః || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: నిజమైన జ్ఞానం కలిగి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపన్నులైన ఆత్మజ్ఞానులు, బ్రాహ్మణుడిని, ఆవుని, ఏనుగుని, కుక్కని మరియు చండాలుడిని సమానమైన…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu తద్బుద్ధయస్తదాత్మానఃతన్నిష్ఠాస్తత్పరాయణాః |గచ్ఛంత్యపునరావృత్తింజ్ఞాననిర్ధూతకల్మషాః || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: భగవంతుని యందు తమ మనస్సు, బుద్ధి అంకితభావంతో నిలిపి, భగవంతుడే తమ ఆశ్రయము, లక్ష్యము అని అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్న వారు జ్ఞాన ప్రకాశంతో తమ…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానంయేషాం నాశితమాత్మనః |తేషామాదిత్యవద్ జ్ఞానంప్రకాశయతి తత్పరమ్ || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఆత్మతత్వ జ్ఞానం వలన జీవుల యొక్క అజ్ఞానం తొలిగిపోవును. అప్పుడు ఆ జ్ఞానముచే వారి ఆత్మ సూర్యుని వలె ప్రకాశించును….

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu నాదత్తే కస్యచిత్ పాపంన చైవ సుకృతం విభుః |అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానంతేన ముహ్యంతి జంతవః || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: జీవుల పాపము లేదా పుణ్యకర్మలు ఏ విధంగానూ భగవంతుడిచే ప్రభావితం చేయబడవు. ప్రాణుల జ్ఞానం అజ్ఞానముతో…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu న కర్తృత్వం న కర్మాణిలోకస్య సృజతి ప్రభుః |న కర్మఫలసంయోగంస్వభావస్తు ప్రవర్తతే || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: భగవంతుడు కర్తృత్వం(చేసేది నేనే అన్న అహంకారము) మరియు కర్మలను గాని కలిగించడు లేదా కర్మ ఫలితాలను కల్పించడు….

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu సర్వకర్మాణి మనసాసన్న్యస్యాస్తే సుఖం వశీ |నవద్వారే పురే దేహీనైవ కుర్వన్న కారయన్ || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఇంద్రియ నిగ్రహము కలవారు తొమ్మిది ద్వారములు గల శరీరమనే నగరంలో అన్ని కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ, వాటిని మానసికంగా…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వాశాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీమ్ |అయుక్తః కామకారేణఫలే సక్తో నిబధ్యతే || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: కర్మ యోగులు అన్ని కర్మ ఫలములను భగవంతునికి అంకితం చేసి శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. అలాకాకుండా కోరికలు మరియు…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu కాయేన మనసా బుద్ధ్యాకేవలైరింద్రియైరపి |యోగినః కర్మ కుర్వంతిసంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: కర్మ యోగ మార్గాన్ని అనుసరించే వారు మమకార ఆసక్తులు విడిచి, కేవలం ఆత్మ శుద్ధి కోసం ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణిసంగం త్యక్త్వా కరోతి యః |లిప్యతే న స పాపేనపద్మపత్రమివాంభసా || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఎవరైతే భౌతిక బంధాలన్నింటినీ త్యజించి, తమ సమస్త కర్మలను భగవంతునికి అర్పిస్తారో, అట్టి వారు తామరాకు వలె…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu ప్రలపన్ విసృజన్ గృహ్ణన్ఉన్మిషన్ నిమిషన్నపి |ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషువర్తంత ఇతి ధారయన్ || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: మాట్లాడిననూ, విసర్జన చేసినప్పుడునూ, త్యజించినప్పుడునూ, స్వీకరించినప్పుడునూ, కళ్ళు తెరిచిననూ మూసిననూ, ఇంద్రియములు తమ విషయములయందు ప్రవర్తిస్తున్నాయని తెలుసుకొని తానేమీ చేయడం…

Continue Reading