ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం వషట్కారాయ నమః |
ఓం దేవదేవాయ నమః |
ఓం వృషాకపయే నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం దీనబంధవే నమః |
ఓం ఆదిదేవాయ నమః |
ఓం అదితేస్తుతాయ నమః || 9 ||

ఓం పుండరీకాయ నమః |
ఓం పరానందాయ నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం పరాత్పరాయ నమః |
ఓం పరశుధారిణే నమః |
ఓం విశ్వాత్మనే నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం కలిమలాపహారిణే నమః |
ఓం కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కాయ నమః || 18 ||

ఓం నరాయ నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం హరప్రియాయ నమః |
ఓం స్వామినే నమః |
ఓం వైకుంఠాయ నమః |
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః || 27 ||

ఓం అప్రమేయాత్మనే నమః |
ఓం వరాహాయ నమః |
ఓం ధరణీధరాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం వేదవక్తాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం విరామాయ నమః || 36 ||

ఓం విరజాయ నమః |
ఓం రావణారయే నమః |
ఓం రమాపతయే నమః |
ఓం వైకుంఠవాసినే నమః |
ఓం వసుమతే నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం ధరణీధరాయ నమః |
ఓం ధర్మేశాయ నమః |
ఓం ధరణీనాథాయ నమః || 45 ||

ఓం ధ్యేయాయ నమః |
ఓం ధర్మభృతాంవరాయ నమః |
ఓం సహస్రశీర్షాయ నమః |
ఓం పురుషాయ నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం సహస్రపాదే నమః |
ఓం సర్వగాయ నమః |
ఓం సర్వవిదే నమః |
ఓం సర్వాయ నమః || 54 ||

ఓం శరణ్యాయ నమః |
ఓం సాధువల్లభాయ నమః |
ఓం కౌసల్యానందనాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం రక్షసఃకులనాశకాయ నమః |
ఓం జగత్కర్తాయ నమః |
ఓం జగద్ధర్తాయ నమః |
ఓం జగజ్జేతాయ నమః |
ఓం జనార్తిహరాయ నమః || 63 ||

ఓం జానకీవల్లభాయ నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం జయరూపాయ నమః |
ఓం జలేశ్వరాయ నమః |
ఓం క్షీరాబ్ధివాసినే నమః |
ఓం క్షీరాబ్ధితనయావల్లభాయ నమః |
ఓం శేషశాయినే నమః |
ఓం పన్నగారివాహనాయ నమః |
ఓం విష్టరశ్రవసే నమః || 72 ||

ఓం మాధవాయ నమః |
ఓం మథురానాథాయ నమః |
ఓం ముకుందాయ నమః |
ఓం మోహనాశనాయ నమః |
ఓం దైత్యారిణే నమః |
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం సోమసూర్యాగ్నినయనాయ నమః || 81 ||

ఓం నృసింహాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం నిరామయాయ నమః |
ఓం శుద్ధాయ నమః |
ఓం నరదేవాయ నమః |
ఓం జగత్ప్రభవే నమః |
ఓం హయగ్రీవాయ నమః |
ఓం జితరిపవే నమః || 90 ||

ఓం ఉపేంద్రాయ నమః |
ఓం రుక్మిణీపతయే నమః |
ఓం సర్వదేవమయాయ నమః |
ఓం శ్రీశాయ నమః |
ఓం సర్వాధారాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం సౌమ్యాయ నమః |
ఓం సౌమ్యప్రదాయ నమః |
ఓం స్రష్టే నమః || 99 ||

ఓం విష్వక్సేనాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం యశోదాతనయాయ నమః |
ఓం యోగినే నమః |
ఓం యోగశాస్త్రపరాయణాయ నమః |
ఓం రుద్రాత్మకాయ నమః |
ఓం రుద్రమూర్తయే నమః |
ఓం రాఘవాయ నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః || 108 ||