మహాభారతం

1 Article
1

పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు సరళమైన తెలుగులో మహాభారతం కథలని చదివి తెలుసుకోండి.

Introduction to Mahabharatham in Telugu మహాభారతం .. ధర్మానికి .. అధర్మానికి మధ్య జరిగిన కథ. న్యాయానికి .. అన్యాయానికి మధ్య జరిగిన పోరాటం. మంచితనానికీ .. వంచనకు మధ్య సాగిన సంగ్రామం. మహాభారతాన్ని ఆస్తికోసం జరిగిన దాయాదుల గొడవగా…

Continue Reading