ఓం గజాననాయ నమః |
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం విఘారాజాయ నమః |
ఓం వినాయకాయ నమః |
ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః |
ఓం ద్విముఖాయ నమః |
ఓం ప్రముఖాయ నమః |
ఓం సుముఖాయ నమః |
ఓం కృతినే నమః || 9 ||

ఓం సుప్రదీపాయ నమః |
ఓం సుఖనిధయే నమః |
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం సురారిఘాయ నమః |
ఓం మహాగణపతయే నమః |
ఓం మాన్యాయ నమః |
ఓం మహాకాలాయ నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః |
ఓం హేరంబాయ నమః || 18 ||

ఓం లంబజఠరాయ నమః |
ఓం హ్రస్వగ్రీవాయ నమః |
ఓం మహోదరాయ నమః |
ఓం మదోత్కటాయ నమః |
ఓం మహావీరాయ నమః |
ఓం మంత్రిణే నమః |
ఓం మంగళ స్వరాయ నమః |
ఓం ప్రమధాయ నమః |
ఓం ప్రథమాయ నమః || 27 ||

ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః |
ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః |
ఓం విఘ్నహంత్రే నమః |
ఓం విశ్వనేత్రే నమః |
ఓం విరాట్పతయే నమః |
ఓం శ్రీపతయే నమః |
ఓం వాక్పతయే నమః |
ఓం శృంగారిణే నమః |
ఓం ఆశ్రిత వత్సలాయ నమః || 36 ||

ఓం శివప్రియాయ నమః |
ఓం శీఘకారిణే నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం బలాయ నమః |
ఓం బలోత్థితాయ నమః |
ఓం భవాత్మజాయ నమః |
ఓం పురాణ పురుషాయ నమః |
ఓం పూష్ణే నమః |
ఓం పుష్కరోత్షిప్త వారిణే నమః || 45 ||

ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః |
ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః |
ఓం అగ్రగామినే నమః |
ఓం మంత్రకృతే నమః |
ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః |
ఓం సర్వాయ నమః |
ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః |
ఓం సర్వ కర్త్రే నమః |
ఓం సర్వనేత్రే నమః || 54 ||

ఓం సర్వసిధ్ధి ప్రదాయ నమః |
ఓం సర్వ సిద్ధయే నమః |
ఓం పంచహస్తాయ నమః |
ఓం పార్వతీనందనాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం కుమార గురవే నమః |
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః |
ఓం కుంజరాసుర భంజనాయ నమః |
ఓం ప్రమోదాయ నమః || 63 ||

ఓం మోదకప్రియాయ నమః |
ఓం కాంతిమతే నమః |
ఓం ధృతిమతే నమః |
ఓం కామినే నమః |
ఓం కపిత్థవనప్రియాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః |
ఓం బ్రహ్మవిద్యాది దానభువే నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః || 72 ||

ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః |
ఓం భక్త జీవితాయ నమః |
ఓం జిత మన్మథాయ నమః |
ఓం ఐశ్వర్య కారణాయ నమః |
ఓం జ్యాయసే నమః |
ఓం యక్షకిన్నెర సేవితాయ నమః |
ఓం గంగా సుతాయ నమః |
ఓం గణాధీశాయ నమః |
ఓం గంభీర నినదాయ నమః || 81 ||

ఓం వటవే నమః |
ఓం అభీష్ట వరదాయినే నమః |
ఓం జ్యోతిషే నమః |
ఓం భక్త నిధయే నమః |
ఓం భావగమ్యాయ నమః |
ఓం మంగళ ప్రదాయ నమః |
ఓం అవ్వక్తాయ నమః |
ఓం అప్రాకృత పరాక్రమాయ నమః |
ఓం సత్యధర్మిణే నమః || 90 ||

ఓం సఖయే నమః |
ఓం సరసాంబు నిధయే నమః |
ఓం మహేశాయ నమః |
ఓం దివ్యాంగాయ నమః |
ఓం మణికింకిణీ మేఖాలాయ నమః |
ఓం సమస్తదేవతా మూర్తయే నమః |
ఓం సహిష్ణవే నమః |
ఓం సతతోత్థితాయ నమః |
ఓం విఘ్త కారిణే నమః || 99 ||

ఓం విశ్వగ్దృశే నమః |
ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమః |
ఓం కళ్యాణ గురవే నమః |
ఓం ఉన్మత్త వేషాయ నమః |
ఓం అపరాజితే నమః |
ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః |
ఓం సర్త్వెశ్వర్యప్రదాయ నమః |
ఓం ఆక్రాంత చిదచిత్ప్రభవే నమః |
ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః || 108 ||