అష్టోత్తరాలు

14   Articles
14

Ashtottaralu – Ashtottara Shatanamavali – అష్టోత్తరాలు – శతనామావళిః

ఓం విష్ణవే నమః |ఓం జిష్ణవే నమః |ఓం వషట్కారాయ నమః |ఓం దేవదేవాయ నమః |ఓం వృషాకపయే నమః |ఓం దామోదరాయ నమః |ఓం దీనబంధవే నమః |ఓం ఆదిదేవాయ నమః |ఓం అదితేస్తుతాయ నమః || 9 ||…

Continue Reading

ఓం గజాననాయ నమః |ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః |ఓం విఘారాజాయ నమః |ఓం వినాయకాయ నమః |ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః |ఓం ద్విముఖాయ నమః |ఓం ప్రముఖాయ నమః |ఓం సుముఖాయ నమః |ఓం కృతినే నమః || 9 ||…

Continue Reading

ఓం వేంకటేశాయ నమః |ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |ఓం లక్ష్మీ పతయే నమః |ఓం అనామయాయ నమః |ఓం అమృతాంశాయ నమః |ఓం జగద్వంద్యాయ నమః |ఓం గోవిందాయ నమః |ఓం శాశ్వతాయ నమః |ఓం ప్రభవే నమః || 9…

Continue Reading

ఓం స్కందాయ నమః |ఓం గుహాయ నమః |ఓం షణ్ముఖాయ నమః |ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః |ఓం ప్రభవే నమః |ఓం పింగళాయ నమః |ఓం కృత్తికాసూనవే నమః |ఓం శిఖివాహాయ నమః |ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః || 9 ||…

Continue Reading

ఓం శ్రీరామాయ నమః |ఓం రామభద్రాయ నమః |ఓం రామచంద్రాయ నమః |ఓం శాశ్వతాయ నమః |ఓం రాజీవలోచనాయ నమః |ఓం శ్రీమతే నమః |ఓం రాజేంద్రాయ నమః |ఓం రఘుపుంగవాయ నమః |ఓం జానకీవల్లభాయ నమః || 9 ||…

Continue Reading

ఓం ప్రకృత్యై నమః |ఓం వికృత్యై నమః |ఓం విద్యాయై నమః |ఓం సర్వభూత హితప్రదాయై నమః |ఓం శ్రద్ధాయై నమః |ఓం విభూత్యై నమః |ఓం సురభ్యై నమః |ఓం పరమాత్మికాయై నమః |ఓం వాచే నమః || 9…

Continue Reading

ఓం శివాయ నమః |ఓం మహేశ్వరాయ నమః |ఓం శంభవే నమః |ఓం పినాకినే నమః |ఓం శశిశేఖరాయ నమః |ఓం వామదేవాయ నమః |ఓం విరూపాక్షాయ నమః |ఓం కపర్దినే నమః |ఓం నీలలోహితాయ నమః || 9 ||…

Continue Reading

ఓం శ్రీ సాయినాధాయ నమః |ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః |ఓం కృష్ణరామశివమారుత్యాదిరూపాయ నమః |ఓం శేషసాయినే నమః |ఓం గోదావరీతటషిర్డివాసినే నమః |ఓం భక్తహృదయాయ నమః |ఓం సర్వహృద్వాసినే నమః |ఓం భూతవాసాయ నమః |ఓం భూతభవిష్యద్బావవర్జితాయ నమః || 9…

Continue Reading

ఓం శ్రీ కృష్ణాయ నమః |ఓం కమలానాథాయ నమః |ఓం వాసుదేవాయ నమః |ఓం సనాతనాయ నమః |ఓం వసుదేవత్మాజాయ నమః |ఓం పుణ్యాయ నమః |ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః |ఓం శ్రీవత్స కౌస్తుభ ధరాయ నమః |ఓం యశోదావత్సలాయ…

Continue Reading

ఓం దుర్గాయై నమః |ఓం శివాయై నమః |ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః |ఓం మహాగౌర్యై నమః |ఓం చండికాయై నమః |ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః |ఓం సర్వాలోకేశాయై నమః |ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః |ఓం సర్వతీర్ధమయ్యై నమః || 9 ||…

Continue Reading