స్తోత్రాలు

8   Articles
8

Stotralu – Slokas – స్తోత్రాలు – శ్లోకాలు

Sri Vishnu Sahasranamam in Telugu శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || 1 || యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ |విఘ్నం నిఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే || 2 || వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః…

Continue Reading

Sri Lalitha Sahasranamam in Telugu అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య |వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః | అనుష్టుప్ ఛందః |శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవతా | శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ |మధ్యకూటేతి శక్తిః | శక్తికూటేతి కీలకం…

Continue Reading

Mahalakshmi Ashtakam in Telugu నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే |శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి |సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || 2 || సర్వజ్ఞే సర్వవరదే…

Continue Reading

Manidweepa varnana in Telugu మహాశక్తి మణిద్వీప నివాసినీముల్లోకాలకు మూలప్రకాశినీ |మణిద్వీపములో మంత్రరూపిణీమన మనసులలో కొలువైయుంది || 1 || సుగంధ పుష్పాలెన్నో వేలుఅనంత సుందర సువర్ణ పూలు |అచంచలంబగు మనో సుఖాలుమణిద్వీపానికి మహానిధులు || 2 || లక్షల లక్షల…

Continue Reading

Lingashtakam in Telugu బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగంనిర్మలభాసిత శోభిత లింగం |జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగంతత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || 1 || దేవముని ప్రవరార్చిత లింగంకామదహన కరుణాకర లింగం |రావణ దర్ప వినాశన లింగంతత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || 2…

Continue Reading

Hanuman Chalisa in Telugu దోహా శ్రీ గురుచరణ సరోజరజ నిజమనముకుర సుధారివరణౌ రఘువర విమల యశ జో దాయక ఫలచారి || బుద్ధిహీన తనుజానికే సుమిరౌ పవన కుమారబల బుద్ధి విద్యాదేహుమోహి హరహు కలేశవికార || చౌపాఈ జయ హనుమాన…

Continue Reading

Bilvashtakam in Telugu త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం |త్రిజన్మ పాపసంహారమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం || త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్చిద్రైః కోమలైః శుభైః |తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం || కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః |కాంచనం క్షీలదానేన…

Continue Reading

Aditya Hrudayam in Telugu తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ |రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 1 || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ |ఉపాగమ్యా బ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః || 2 ||…

Continue Reading