శ్లోకాలు

23   Articles
23

Nitya Parayana Slokas in Telugu కార్య ప్రారంభ స్తోత్రం శుక్లాం బరధరం విష్ణుంశశి వర్ణం చతుర్భుజంప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోప శాంతయే గాయత్రి మంత్రం ఓం భూర్భువస్వఃతత్స వితుర్వరేణ్యంభర్గో దేవస్య ధీమహిధియోయోనః ప్రచోదయాత్ గణేశ స్తోత్రం వక్రతుండ మహాకాయసూర్యకోటి సమప్రభనిర్విఘ్నం కురు…

Continue Reading

ఓం విష్ణవే నమః |ఓం జిష్ణవే నమః |ఓం వషట్కారాయ నమః |ఓం దేవదేవాయ నమః |ఓం వృషాకపయే నమః |ఓం దామోదరాయ నమః |ఓం దీనబంధవే నమః |ఓం ఆదిదేవాయ నమః |ఓం అదితేస్తుతాయ నమః || 9 ||…

Continue Reading

ఓం గజాననాయ నమః |ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః |ఓం విఘారాజాయ నమః |ఓం వినాయకాయ నమః |ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః |ఓం ద్విముఖాయ నమః |ఓం ప్రముఖాయ నమః |ఓం సుముఖాయ నమః |ఓం కృతినే నమః || 9 ||…

Continue Reading

ఓం వేంకటేశాయ నమః |ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |ఓం లక్ష్మీ పతయే నమః |ఓం అనామయాయ నమః |ఓం అమృతాంశాయ నమః |ఓం జగద్వంద్యాయ నమః |ఓం గోవిందాయ నమః |ఓం శాశ్వతాయ నమః |ఓం ప్రభవే నమః || 9…

Continue Reading

ఓం స్కందాయ నమః |ఓం గుహాయ నమః |ఓం షణ్ముఖాయ నమః |ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః |ఓం ప్రభవే నమః |ఓం పింగళాయ నమః |ఓం కృత్తికాసూనవే నమః |ఓం శిఖివాహాయ నమః |ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః || 9 ||…

Continue Reading

Sri Vishnu Sahasranamam in Telugu శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే || 1 || యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ |విఘ్నం నిఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే || 2 || వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః…

Continue Reading

ఓం శ్రీరామాయ నమః |ఓం రామభద్రాయ నమః |ఓం రామచంద్రాయ నమః |ఓం శాశ్వతాయ నమః |ఓం రాజీవలోచనాయ నమః |ఓం శ్రీమతే నమః |ఓం రాజేంద్రాయ నమః |ఓం రఘుపుంగవాయ నమః |ఓం జానకీవల్లభాయ నమః || 9 ||…

Continue Reading

Sri Lalitha Sahasranamam in Telugu అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య |వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః | అనుష్టుప్ ఛందః |శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవతా | శ్రీమద్వాగ్భవకూటేతి బీజమ్ |మధ్యకూటేతి శక్తిః | శక్తికూటేతి కీలకం…

Continue Reading

ఓం ప్రకృత్యై నమః |ఓం వికృత్యై నమః |ఓం విద్యాయై నమః |ఓం సర్వభూత హితప్రదాయై నమః |ఓం శ్రద్ధాయై నమః |ఓం విభూత్యై నమః |ఓం సురభ్యై నమః |ఓం పరమాత్మికాయై నమః |ఓం వాచే నమః || 9…

Continue Reading

Mahalakshmi Ashtakam in Telugu నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే |శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి |సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || 2 || సర్వజ్ఞే సర్వవరదే…

Continue Reading