భగవద్గీత

222   Articles
222

Bhagavad Gita slokas in Telugu along with their meaning in an easy to understand language.

Bhagavad Gita Telugu నైవ కించిత్‌ కరోమీతియుక్తో మన్యేత తత్త్వవిత్ |పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్అశ్నన్ గచ్ఛన్ స్వపన్ శ్వసన్ || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఆత్మ తత్త్వం తెలిసిన కర్మయోగి చూసిననూ, విన్ననూ, స్పర్శించిననూ, రుచి చూసిననూ, వాసన…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మావిజితాత్మా జితేంద్రియః |సర్వభూతాత్మభూతాత్మాకుర్వన్నపి న లిప్యతే || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: కర్మ యోగాన్ని అభ్యసించే వారు పరిశుద్ధమైన బుద్ధితో మనస్సుని జయించి, ఇంద్రియ సుఖములను అధిగమించి అన్ని జీవులలో ఉండే ఆత్మ, తమ…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu సన్న్యాసస్తు మహాబాహూదుఃఖమాప్తుమయోగతః |యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మనచిరేణాధిగచ్ఛతి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఓ అర్జునా, కర్మ యోగం ఆచరించకుండా కర్మ సన్యాసమును పొందటం చాలా కష్టం. కానీ, కర్మ యోగంలో ప్రవీణులైన వారు త్వరగా బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu యత్సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానంతద్యోగైరపి గమ్యతే |ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చయః పశ్యతి స పశ్యతి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: కర్మయోగాన్ని అభ్యసించే వారు కూడా జ్ఞాన యోగ సాధన చేసే వారు పొందిన…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాఃప్రవదంతి న పండితాః |ఏకమప్యాస్థిత స్సమ్యక్ఉభయోర్విందతే ఫలమ్ || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: అవివేకులు మాత్రమే జ్ఞానము మరియు కర్మ యోగము వేర్వేరు అని చెప్తారు. కానీ, వివేకులు అవి వేరుకావు అని గ్రహించి…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu జ్ఞేయః స నిత్యసన్న్యాసీయో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి |నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహూసుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: అర్జునా! ఎటువంటి ద్వేషం లేదా కోరికలు లేని వ్యక్తి శాశ్వత సన్యాసి. అలాంటి…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్రీ భగవానువాచ: సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చనిఃశ్రేయసకరావుభౌ |తయోస్తు కర్మసన్న్యాసాత్కర్మయోగో విశిష్యతే || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: కర్మసన్న్యాసము మరియు కర్మయోగము అను ఈ రెండు మార్గాలను అనుసరిస్తూ మోక్షాన్ని పొందవచ్చు. కానీ, కర్మసన్న్యాసము కంటే కర్మయోగమే ఉన్నతమైనది….

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu అర్జున ఉవాచ: సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణపునర్యోగం చ శంససి |యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకంతన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: ఓ కృష్ణా, ఒకసారి కర్మసన్యాసమును(పనులను త్యజించడం), మరొకసారి కర్మయోగమును(భక్తితో పనిచేయడం) ప్రశంసించుచున్నావు. ఈ రెండింటిలో…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu తస్మాదజ్ఞానసంభూతంహృత్‌స్థం జ్ఞానాసినాత్మనః |ఛిత్త్వైనం సంశయం యోగంఆతిష్ఠోత్తిష్ఠ భారత || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: కనుక ఓ అర్జునా, జ్ఞానమనే ఖడ్గాన్ని స్వీకరించి నీ హృదయంలో అజ్ఞానం వల్ల పుట్టిన సందేహాన్ని నరికివేసి, లేచి కర్మ యోగమును ఆచరించుము….

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu యోగసన్న్యస్తకర్మాణంజ్ఞానసంఛిన్నసంశయమ్ |ఆత్మవంతం న కర్మాణినిబధ్నంతి ధనంజయ || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఓ అర్జునా, యోగాగ్నిలో కర్మలను త్యజించి, జ్ఞానం ద్వారా అనిశ్చితులు తొలగిపోయి, ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వారు కర్మల యొక్క బంధనాల నుండి విముక్తి…

Continue Reading