ఓం వేంకటేశాయ నమః |
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీ పతయే నమః |
ఓం అనామయాయ నమః |
ఓం అమృతాంశాయ నమః |
ఓం జగద్వంద్యాయ నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః || 9 ||

ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం అమృతాయ నమః |
ఓం మాధవాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం శ్రీహరయే నమః |
ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః || 18 ||

ఓం శ్రీవత్స వక్షసే నమః |
ఓం సర్వేశాయ నమః |
ఓం గోపాలాయ నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం గోపీశ్వరాయ నమః |
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః |
ఓం వైకుంఠపతయే నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం సుధాతనవే నమః || 27 ||

ఓం యాదవేంద్రాయ నమః |
ఓం నిత్యయౌవనరూపవతే నమః |
ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః |
ఓం విష్నవే నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః |
ఓం ధరావతయే నమః |
ఓం సురవతయే నమః |
ఓం నిర్మలాయ నమః || 36 ||

ఓం దేవపూజితాయ నమః |
ఓం చతుర్భుజాయ నమః |
ఓం త్రిధామ్నే నమః |
ఓం త్రిగుణాశ్రేయాయ నమః |
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః |
ఓం నిష్కళంకాయ నమః |
ఓం నీరాంతకాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం నిరాభాసాయ నమః || 45 ||

ఓం సత్యతృప్తాయ నమః |
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః |
ఓం నిర్గుణాయ నమః |
ఓం గదాధరాయ నమః |
ఓం శార్జగపాణే నమః |
ఓం నందకినే నమః |
ఓం శంఖధారకాయ నమః |
ఓం అనేకమూర్తయే నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః || 54 ||

ఓం కటిహస్తాయ నమః |
ఓం వరప్రదాయ నమః |
ఓం అనేకాత్మనే నమః |
ఓం దీనబంధనే నమః |
ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః |
ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః |
ఓం యోగిహృత్పద్మమందిరాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం కరుణాకరాయ నమః || 63 ||

ఓం జగత్పాలాయపాపఘ్నాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః |
ఓం శింశుమారాయ నమః |
ఓం జటామకుటశోభితాయ నమః |
ఓం శంఖమధ్యోల్లసన్మంజు నమః |
ఓం కింకిణాఢ్యకరండకాయ నమః |
ఓం నీలమేఘశ్యామతనవే నమః |
ఓం బిల్వపత్రార్చనప్రియాయ నమః || 72 ||

ఓం జగద్వ్యాపినే నమః |
ఓం జగత్కర్త్రే నమః |
ఓం జగత్కాక్షిణే నమః |
ఓం జగత్పతయే నమః |
ఓం చింతితార్థప్రదాయకాయ నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం దశార్హాయ నమః |
ఓం దశరూపవతే నమః |
ఓం దేవకీనందనాయ నమః || 81 ||

ఓం శౌరయే నమః |
ఓం హయగ్రీవాయ నమః |
ఓం జనార్ధనాయ నమః |
ఓం కన్యాశ్రవణతారేజ్యాయ నమః |
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం వనమాలినే నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం మృగయాస్తమానసాయ నమః || 90 ||

ఓం ఆశ్వారూఢాయ నమః |
ఓం ఖడ్గధారిణే నమః |
ఓం ధనార్జనసముత్సుకాయ నమః |
ఓం ఘనసారలన్మధ్య నమః |
ఓం కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలాయ నమః |
ఓం సచ్చిదానందరూపాయ నమః |
ఓం జగన్మంగళదాయకాయ నమః |
ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః |
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః || 99 ||

ఓం చిన్మయాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓంపరమార్థప్రదాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం దోర్దండవిక్రమాయ నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం శ్రీవిభవే నమః |
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః || 108 ||