అధ్యాయం – 1

47   Articles
47

అధ్యాయం – 1: అర్జునవిషాద యోగం

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 47 సంజయ ఉవాచ: ఏవ ముక్త్వా௨ర్జున స్సంఖ్యేరథోపస్థ ఉపావిశత్ |విసృజ్య సశరం చాపంశోక సంవిగ్న మానసః || తాత్పర్యం సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో పలికెను: అర్జునుడు ఈ విధముగా పలికి దుఃఖంతో మనుసు విరిగి రణరంగమునందు…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 46 యది మామ ప్రతీకారంఅశస్త్రం శస్త్రపాణయః |ధార్తరాష్ట్రా రణే హన్యుఃతన్మే క్షేమతరం భవేత్ || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: ఆయుధాలతో సమరానికి నిలిచివున్న ధృతరాష్ట్ర కుమారులు, ఆయుధాలు లేకుండా ప్రతిఘటించకుండా ఉన్న నన్ను…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 45 అహో బత మహత్పాపంకర్తుం వ్యవసితా వయమ్ |యద్రాజ్యసుఖలోభేనహంతుం స్వజన ముద్యతాః || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: అయ్యో! రాజ్యాధికారాన్ని పొందాలన్న కోరికతో మన సొంత వారిని చంపటానికి పూనుకొని ఈ మహా…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 44 ఉత్సన్నకులధర్మాణాంమనుష్యాణాం జనార్దన |నరకే నియతం వాసఃభవతీత్యనుశుశ్రుమ || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: ఓ జనార్దనా, కులాచారములను నాశనం చేసిన వారికి శాశ్వతముగా నరక ప్రాప్తి కలుగుతుందని నేను విన్నాను. ఈ రోజు…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 43 దోషైరేతైః కులఘ్నానాంవర్ణసంకర కారకైః |ఉత్సాద్యంతే జాతిధర్మాఃకులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: కులాచారములను నాశనము చేసి, చెడు సంతానం పెంపొందటానికి కారణమైన వారి దుష్ట చేష్టల వలన సనాతన కులధర్మములు,…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 42 సంకరో నరకాయైవకులఘ్నానాం కులస్య చ |పతంతి పితరో హ్యేషాంలుప్తపిండోదక క్రియాః || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: చెడు సంతానము వృద్ధిచెందటం వలన కులమునకు, కుల నాశనము చేసిన వారికి కూడా నరకం…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 41 అధర్మా௨భిభవాత్ కృష్ణప్రదుష్యన్తి కులస్త్రియః |స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయజాయతే వర్ణసంకరః || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: ఓ కృష్ణా, అధర్మం పెరిగినచో కులస్త్రీలు నీతి తప్పగలరు మరియు అలా అనైతిక విలువల వలన…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 40 కులక్షయే ప్రణశ్యంతికులధర్మా స్సనాతనాః |ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నమ్అధర్మో௨భిభవత్యుత || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: వంశనాశనంతో పూర్వీకుల ధర్మాచారములన్నీ అంతరించిపోవును మరియు మిగిలిన వంశమంతటా అధర్మం వ్యాపించును. ఈ రోజు రాశి…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 39 కథం న జ్ఞేయ మస్మాభిఃపాపాదస్మాన్నివర్తితుమ్ |కులక్షయకృతం దోషంప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: ఓ జనార్దనా, మనవారిని చంపటం వలన కలిగే దోషాన్ని తెలిసి కూడా ఈ పాపపు పనిని మనం…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 38 యద్య ప్యేతే న పశ్యంతిలోభోపహత చేతసః |కులక్షయకృతం దోషంమిత్రద్రోహే చ పాతకమ్ || తాత్పర్యం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో పలికెను: రాజ్యంపై కోరికతో ఉన్న కౌరవులు వంశనాశనం వలన కలుగు దోషమును, మిత్రద్రోహం వలన…

Continue Reading