అధ్యాయం – 4

42   Articles
42

అధ్యాయం – 4: జ్ఞాన యోగం

Bhagavad Gita Telugu తస్మాదజ్ఞానసంభూతంహృత్‌స్థం జ్ఞానాసినాత్మనః |ఛిత్త్వైనం సంశయం యోగంఆతిష్ఠోత్తిష్ఠ భారత || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: కనుక ఓ అర్జునా, జ్ఞానమనే ఖడ్గాన్ని స్వీకరించి నీ హృదయంలో అజ్ఞానం వల్ల పుట్టిన సందేహాన్ని నరికివేసి, లేచి కర్మ యోగమును ఆచరించుము….

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu యోగసన్న్యస్తకర్మాణంజ్ఞానసంఛిన్నసంశయమ్ |ఆత్మవంతం న కర్మాణినిబధ్నంతి ధనంజయ || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఓ అర్జునా, యోగాగ్నిలో కర్మలను త్యజించి, జ్ఞానం ద్వారా అనిశ్చితులు తొలగిపోయి, ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వారు కర్మల యొక్క బంధనాల నుండి విముక్తి…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu అజ్ఞశ్చాశ్రద్దధానశ్చసంశయాత్మా వినశ్యతి |నాయం లోకో௨స్తి న పరఃన సుఖం సంశయాత్మనః || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: అజ్ఞానం, నిర్లక్ష్యం మరియు అనుమానం ఉన్న వారు పతనమైపోతారు. అటువంటి విశ్వాసం లేని వారికి ఈ లోకంలో కానీ…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానంతత్పరః సంయతేంద్రియః |జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాంశాంతిమచిరేణాధిగచ్ఛతి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ప్రగాఢమైన నిబద్ధతను కలిగిన వారు మరియు ఇంద్రియములయందు నిగ్రహము కలిగిన వారు దైవిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఈ అసాధారణమైన…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu న హి జ్ఞానేన సదృశంపవిత్రమిహ విద్యతే |తత్స్వయం యోగసంసిద్ధఃకాలేనాత్మని విందతి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఈ లోకంలో జ్ఞానంతో సమానమగు పవిత్రమైనది వేరే ఏదీ లేదు. అలాంటి జ్ఞానమును పొందినవాడు కాలక్రమములో అతని ఆత్మలోనే…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu యథైధాంసి సమిద్ధో௨గ్నిఃభస్మసాత్కురుతే௨ర్జున |జ్ఞానాగ్నిః సర్వకర్మాణిభస్మసాత్కురుతే తథా || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఓ అర్జునా, మండుతున్న అగ్ని కట్టెలను భస్మంచేసినట్లు, జ్ఞానమనే అగ్ని భౌతిక కర్మల యొక్క అన్ని ప్రతిక్రియలను భస్మం చేస్తుంది. ఈ రోజు…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu అపి చేదసి పాపేభ్యఃసర్వేభ్యః పాపకృత్తమః |సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవవృజినం సంతరిష్యసి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: పాపులందరిలో మహా పాపులుగా పరిగణించబడిన వారు కూడా జ్ఞానమనే తెప్ప సహాయంతో పాపసముద్రమును ఖచ్చితంగా దాటివేయగలరు. ఈ రోజు రాశి…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu యద్‌జ్ఞాత్వా న పునర్మోహంఏవం యాస్యసి పాండవ |యేన భూతాన్యశేషేణద్రక్ష్యస్యాత్మన్యథో మయి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఓ అర్జునా, ఈ జ్ఞానమును తత్వవేత్తల నుండి పొందిన తరువాత నిన్ను మోహం వశపరుచుకోలేదు. ఈ జ్ఞానంతో నీవు…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu తద్విద్ధి ప్రణిపాతేనపరిప్రశ్నే న సేవయా |ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానంజ్ఞానినస్తత్త్వదర్శినః || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: పరిజ్ఞానం ఉన్న తత్వవేత్తల నుండి విలువైన జ్ఞానాన్ని నేర్చుకొనుము. వారికి వినయంతో నమస్కరించి ప్రశ్నలు అడుగుతూ సేవ చేయుము. అలాంటి…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్యజ్ఞాత్జ్ఞానయజ్ఞః పరంతప |సర్వం కర్మాఖిలం పార్థజ్ఞానే పరిసమాప్యతే || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఓ అర్జునా, భౌతిక విశేషములు సమర్పించడంతో చేసే యజ్ఞం కంటే జ్ఞానముతో ఆచరించబడే యజ్ఞం ఎంతో శ్రేష్ఠమైనది. ఎందుకంటే అన్ని…

Continue Reading