ఓం ప్రకృత్యై నమః |
ఓం వికృత్యై నమః |
ఓం విద్యాయై నమః |
ఓం సర్వభూత హితప్రదాయై నమః |
ఓం శ్రద్ధాయై నమః |
ఓం విభూత్యై నమః |
ఓం సురభ్యై నమః |
ఓం పరమాత్మికాయై నమః |
ఓం వాచే నమః || 9 ||

ఓం పద్మాలయాయై నమః |
ఓం పద్మాయై నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం స్వాహాయై నమః |
ఓం స్వధాయై నమః |
ఓం సుధాయై నమః |
ఓం ధన్యాయై నమః |
ఓం హిరణ్మయ్యై నమః |
ఓం లక్ష్మ్యై నమః || 18 ||

ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః |
ఓం విభావర్యై నమః |
ఓం అదిత్యై నమః |
ఓం దిత్యై నమః |
ఓం దీప్తాయై నమః |
ఓం వసుధాయై నమః |
ఓం వసుధారిణ్యై నమః |
ఓం కమలాయై నమః |
ఓం కాంతాయై నమః || 27 ||

ఓం కామాక్ష్యై నమః |
ఓం క్షీరోదసంభవాయై నమః |
ఓం అనుగ్రహపరాయై నమః |
ఓం ఋద్ధయే నమః |
ఓం అనఘాయై నమః |
ఓం హరివల్లభాయై నమః |
ఓం అశోకాయై నమః |
ఓం అమృతాయై నమః |
ఓం దీప్తాయై నమః || 36 ||

ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః |
ఓం ధర్మనిలయాయై నమః |
ఓం కరుణాయై నమః |
ఓం లోకమాత్రే నమః |
ఓం పద్మప్రియాయై నమః |
ఓం పద్మహస్తాయై నమః |
ఓం పద్మాక్ష్యై నమః |
ఓం పద్మసుందర్యై నమః |
ఓం పద్మోద్భవాయై నమః || 45 ||

ఓం పద్మముఖ్యై నమః |
ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః |
ఓం రమాయై నమః |
ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః |
ఓం దేవ్యై నమః |
ఓం పద్మిన్యై నమః |
ఓం పద్మగంధిన్యై నమః |
ఓం పుణ్యగంధాయై నమః |
ఓం సుప్రసన్నాయై నమః || 54 ||

ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః |
ఓం ప్రభాయై నమః |
ఓం చంద్రవదనాయై నమః |
ఓం చంద్రాయై నమః |
ఓం చంద్రసహోదర్యై నమః |
ఓం చతుర్భుజాయై నమః |
ఓం చంద్రరూపాయై నమః |
ఓం ఇందిరాయై నమః |
ఓం ఇందుశీతలాయై నమః || 63 ||

ఓం ఆహ్లోదజనన్యై నమః |
ఓం పుష్ట్యై నమః |
ఓం శివాయై నమః |
ఓం శివకర్యై నమః |
ఓం సత్యై నమః |
ఓం విమలాయై నమః |
ఓం విశ్వజనన్యై నమః |
ఓం తుష్టయే నమః |
ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః || 72 ||

ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః |
ఓం శాంతాయై నమః |
ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయై నమః |
ఓం శ్రియై నమః |
ఓం భాస్కర్యై నమః |
ఓం బిల్వనిలయాయై నమః |
ఓం వరారోహాయై నమః |
ఓం యశస్విన్యై నమః |
ఓం వసుంధరాయై నమః || 81 ||

ఓం ఉదారాంగాయై నమః |
ఓం హరిణ్యై నమః |
ఓం హేమమాలిన్యై నమః |
ఓం ధనధాన్య కర్యై నమః |
ఓం సిద్ధయే నమః |
ఓం సదాసౌమ్యాయై నమః |
ఓం శుభప్రదాయై నమః |
ఓం నృపవేశ్మగతాయై నమః |
ఓం నందాయై నమః || 90 ||

ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం వసుప్రదాయై నమః |
ఓం శుభాయై నమః |
ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః |
ఓం సముద్ర తనయాయై నమః |
ఓం జయాయై నమః |
ఓం మంగళాయై దేవ్యై నమః |
ఓం విష్ణు వక్షఃస్థల స్థితాయై నమః |
ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః || 99 ||

ఓం ప్రసన్నాక్ష్యై నమః |
ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయై నమః |
ఓం దారిద్ర్య ధ్వంసిన్యై నమః |
ఓం సర్వోపద్రవ వారిణ్యై నమః |
ఓం నవదుర్గాయై నమః |
ఓం మహాకాళ్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః |
ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయై నమః |
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః || 108 ||