ఓం శ్రీ సాయినాధాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః |
ఓం కృష్ణరామశివమారుత్యాదిరూపాయ నమః |
ఓం శేషసాయినే నమః |
ఓం గోదావరీతటషిర్డివాసినే నమః |
ఓం భక్తహృదయాయ నమః |
ఓం సర్వహృద్వాసినే నమః |
ఓం భూతవాసాయ నమః |
ఓం భూతభవిష్యద్బావవర్జితాయ నమః || 9 ||

ఓం కాలతీతాయ నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం కాలకాలాయ నమః |
ఓం కాలదర్పదమనాయ నమః |
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః |
ఓం అమర్త్యాయ నమః |
ఓం ముర్త్యాభయప్రదాయ నమః |
ఓం జీవధారాయ నమః |
ఓం సర్వాధారాయ నమః || 18 ||

ఓం భక్తవనసమర్ధాయ నమః |
ఓం భక్తావనప్రతిజ్ఞానసమార్థాయ నమః |
ఓం అన్నవస్త్రదాయ నమః |
ఓం ఆరోగ్యక్షేమదాయ నమః |
ఓం ధనమాంగల్య ప్రదాయ నమః |
ఓం బుద్ధిసిద్ధిప్రదాయ నమః |
ఓం పుత్రమిత్రకళత్రబంధుదాయ నమః |
ఓం యోగక్షేమవహాయ నమః |
ఓం ఆపద్బాంధవాయ నమః || 27 ||

ఓం మార్గబంధవే నమః |
ఓం భక్తిముక్తి స్వర్గాపదాయ నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః |
ఓం ప్రీతివర్ధనాయనమః |
ఓం అంతర్యామినే నమః |
ఓం సచ్చిదాత్మనే నమః |
ఓం నిత్యానందాయ నమః |
ఓం పరమసుఖదాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః || 36 ||

ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం జ్ఞాన స్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం జగత్పిత్రే నమః |
ఓం భక్తానాంమాతృ నమః |
ఓం పితృపితామహాయ నమః |
ఓం భక్తాభయప్రదాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం భక్తానుగ్రహకాంతకాయ నమః || 45 ||

ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః |
ఓం భక్తిశక్తి ప్రదాయ నమః |
ఓం జ్ఞానవైరాగ్యదాయ నమః |
ఓం ప్రేమప్రదాయ నమః |
ఓం సంసారధౌర్భల్యపావకర్మక్షమకారకాయ నమః |
ఓం హృదయగ్రంధిభేదకాయ నమః |
ఓం కర్మధ్వంసినే నమః |
ఓం శుద్ధసత్య స్థితాయ నమః |
ఓం గుణాతీతగుణాత్మనే నమః || 54 ||

ఓం అనంతకళ్యాణగుణాయ నమః |
ఓం అమితపరాక్రమాయ నమః |
ఓం జయనే నమః |
ఓం దుర్ధర్షాక్షోభ్యాయ నమః |
ఓం అపరాజితాయ నమః |
ఓం త్రిలోకేషాదిపతయే నమః |
ఓం అశత్యరహితాయ నమః |
ఓం సర్వశక్తిమూర్తయే నమః |
ఓం సులోచనాయ నమః || 63 ||

ఓం బహురూప విశ్వమూర్తయే నమః |
ఓం అరూపవ్యక్తాయ నమః |
ఓం అచింత్యాయ నమః |
ఓం సూక్ష్మాయ నమః |
ఓం సర్వాంతర్యామినే నమః |
ఓం మనోవాగతీతాయ నమః |
ఓం ప్రేమమూర్తయే నమః |
ఓం సులభదుర్లభాయ నమః |
ఓం అనహాయసహాయాయ నమః || 72 ||

ఓం అనాధనాధదీనబాంధవే నమః |
ఓం సర్వభారబృతే నమః |
ఓం అకర్మానేకర్మసుకర్మిణే నమః |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః |
ఓం తీర్థాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం సతాంగతయే నమః |
ఓం సత్సరాయణాయ నమః |
ఓం లోకనాథాయ నమః || 81 ||

ఓం పావనానఘాయ నమః |
ఓం అమృతాంశవే నమః |
ఓం భాస్కరప్రభాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచర్యతపశ్చర్యానేనుదిసు వ్రతాయ నమః |
ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః |
ఓం సిద్దేశ్వరాయ నమః |
ఓం సిద్దసంకల్పాయ నమః |
ఓం యోగీశ్వరాయ నమః |
ఓం భగవతే నమః || 90 ||

ఓం భక్తవశ్యాయ నమః |
ఓం సర్పురుషాయ నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం సత్యతత్వబోధకాయ నమః |
ఓం కామాదిసర్వాఙ్ఙానధ్వంసినే నమః |
ఓం అభేదానంద శుభప్రదాయ నమః |
ఓం సమసర్వమతసమ్మతాయ నమః |
ఓం దక్షినామూర్తయే నమః |
ఓం శ్రీ వేంకటేశారమణాయ నమః || 99 ||

ఓం అద్భుతానంత చర్యాయ నమః |
ఓం ప్రసన్నార్తి హారాయ నమః |
ఓం సంసారసర్వదుఖక్షమాయ నమః |
ఓం సర్వవిత్సర్వతోముఖాయ నమః |
ఓం సర్వాంతర్భస్థితాయ నమః |
ఓం సర్వమంగళకరాయ నమః |
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః |
ఓం సమరససన్మార్గస్థాపనాయ నమః |
ఓం సమర్దసద్గురు శ్రీసాయినాథాయ నమః || 108 ||