అధ్యాయం – 2

72   Articles
72

అధ్యాయం – 2: సాంఖ్య యోగం

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 72 ఏషా బ్రాహ్మీస్థితిః పార్థనైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి |స్థిత్వా௨స్యామంతకాలే௨పిబ్రహ్మనిర్వాణమృచ్ఛతి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఓ పార్ధా, ఒకసారి బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వ్యక్తి తరువాత మళ్ళీ మోహితుడు కాడు. మరణ సమయంలో కూడా…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 71 విహాయ కామాన్ యః సర్వాన్‌పుమాంశ్చరతి నిఃస్పృహః |నిర్మమో నిరహంకారఃస శాంతిమధిగచ్ఛతి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఎవరైతే ఇంద్రియ సుఖములకు సంబంధించిన కోరికలను విడిచిపెట్టి, అత్యాశ, అహంకారం, మమకారం లేకుండా ఉంటాడో…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 70 ఆపూర్యమాణమచలప్రతిష్ఠంసముద్రమాపః ప్రవిశంతి యద్వత్ |తద్వత్‌కామా యం ప్రవిశంతి సర్వేస శాంతిమాప్నోతి న కామకామీ || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: నిరంతరం అనేక నదులు సముద్రంలో కలుస్తున్నా కూడా ఎలాగైతే సముద్రం ప్రశాంతంగా…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 69 యా నిశా సర్వభూతానాంతస్యాం జాగర్తి సంయమీ |యస్యాం జాగ్రతి భూతానిసా నిశా పశ్యతో మునేః || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఏదైతే సర్వజీవులకు రాత్రియో అది ఆత్మనిగ్రహము కలిగిన మునికి మేల్కొని…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 68 తస్మాద్యస్య మహాబాహోనిగృహీతాని సర్వశః |ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యఃతస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: కనుక ఓ అర్జునా! ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకుని, ప్రాపంచిక సుఖాలకు దూరంగా ఉండి, స్థిరమైన మనస్సును సాధించనవాడు…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 67 ఇంద్రియాణాం హి చరతాంయన్మనో௨ను విధీయతే |తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాంవాయుర్నావమివాంభసి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఎలాగైతే నీటి మీద బలమైన గాలికి పడవ దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేయబడునో, అలాగే…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 66 నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్యన చాయుక్తస్య భావనా |న చాభావయత శ్శాంతిఃఅశాంతస్య కుతస్సుఖమ్ || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: భగవంతుని యందు ద్యాస లేని వానికి స్థిరమైన బుద్ధి కలగదు. అలాంటి వానికి శాంతి…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 65 ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాంహానిరస్యోపజాయతే |ప్రసన్నచేతసో హ్యాశుబుద్ధిః పర్యవతిష్ఠతే || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: నిర్మలమైన మనస్సు కలిగిన వారికి అన్ని దుఃఖాలు నశిస్తాయి. స్వచ్ఛమైన మనస్సు ఉన్నవారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఈ…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 64 రాగద్వేష వియుక్తైస్తువిషయానింద్రియైశ్చరన్ |ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మాప్రసాద మధిగచ్ఛతి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: ఇంద్రియ సుఖాలు అనుభవిస్తూ కూడా మనస్సుని నిగ్రహించిన వాడు మరియు రాగద్వేషమును జయించినవాడు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలడు. ఈ…

Continue Reading

Bhagavad Gita Telugu శ్లోకం – 63 క్రోధాద్భవతి సమ్మోహఃసమ్మోహాత్ స్మృతివిభ్రమః |స్మృతిభ్రంశాద్బుద్ధినాశోబుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి || తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను: క్రోధం వలన వ్యామోహము కలుగును. దాని వలన స్మృతి(జ్ఞాపకశక్తి) నశిస్తుంది. స్మృతి నశించడం వలన బుద్ధి(తెలివి) నశిస్తుంది. బుద్ధి…

Continue Reading