అష్టోత్తరాలు

14   Articles
14

Ashtottaralu – Ashtottara Shatanamavali – అష్టోత్తరాలు – శతనామావళిః

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః |ఓం ధన్వంతరయే అమృత కలశ హస్తాయ నమః |ఓం సర్వామాయ నాశనాయ నమః |ఓం త్రిలోక్యనాధాయ నమః |ఓం శ్రీ మహా విష్ణవే నమః |ఓం ధన్వంతరయే నమః |ఓం ఆదిదేవాయ నమః |ఓం…

Continue Reading

ఓం విద్యారూపిణే నమః |ఓం మహాయోగినే నమః |ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః |ఓం పినాకధృతే నమః |ఓం రత్నాలంకృతసర్వాంగినే నమః |ఓం రత్నమౌళయే నమః |ఓం జటాధరాయ నమః |ఓం గంగాధరాయ నమః |ఓం అచలవాసినే నమః || 9 ||…

Continue Reading

ఓం శ్రీమాత్రే నమః |ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః |ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః |ఓం శ్రీమన్నారాయణప్రీతాయై నమః |ఓం స్నిగ్ధాయై నమః |ఓం శ్రీమత్యై నమః |ఓం శ్రీపతిప్రియాయై నమః |ఓం క్షీరసాగరసంభూతాయై నమః |ఓం నారాయణహృదయాలయాయై నమః || 9 ||…

Continue Reading

ఓం ఆంజనేయాయ నమః |ఓం మహావీరాయ నమః |ఓం హనుమతే నమః |ఓం మారుతాత్మజాయ నమః |ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః |ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః |ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమః |ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః |ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః || 9 ||…

Continue Reading